NAAM EN ZETEL

  • De stichting draagt de naam: Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen.
  • Zij heeft haar zetel in de gemeente Waddinxveen.
  • De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen voor de restauratie, de instandhouding en het onderhoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen, zomede het verstrekken van adviezen met betrekking tot restauratie, instandhouding en onderhoud van vorenbedoeld kerkgebouw, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

SAMENSTELLNG BESTUUR

Functie Naam
Voorzitter J.H. Kientz
Secretaris O.J.M. Coenegracht
Penningmeester A. de Koning - Westerveld
Lid E.A.M. Kemp - Driehuis
Lid M.M. Sirre - Nijkrake
Lid E. Koemans

AFTREEDROOSTER

Bestuurder Einde benoemingsperiode
J.H. Kientz 1-1-2024
O.J.M. Coenegracht 1-1-2023
A. de Koning - Westerveld 1-1-2024
E.A.M. Kemp - Driehuis 1-1-2022
M.M. Sirre - Nijkrake 1-1-2025
E. Koemans

JAARREKENING

De Stichting heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld, waarin een overzicht is opgenomen van de opbrengsten uit de verschillende VAC-activiteiten.