NAAM EN ZETEL

  • De stichting draagt de naam: Stichting tot Behoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen.
  • Zij heeft haar zetel in de gemeente Waddinxveen.
  • De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

De stichting heeft ten doel: het verwerven van fondsen voor de restauratie, de instandhouding en het onderhoud van de Sint Victorkerk te Waddinxveen, zomede het verstrekken van adviezen met betrekking tot restauratie, instandhouding en onderhoud van vorenbedoeld kerkgebouw, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

SAMENSTELLNG BESTUUR

Functie Naam
Voorzitter Vacant
Secretaris O.J.M. Coenegracht
Penningmeester A. de Koning - Westerveld
Lid E.A.M. Kemp - Driehuis
Lid M.M. Sirre - Nijkrake
Lid E. Koemans

AFTREEDROOSTER

Bestuurder Einde benoemingsperiode
O.J.M. Coenegracht 1-1-2027
A. de Koning - Westerveld 1-1-2028
E.A.M. Kemp - Driehuis 1-1-2026
M.M. Sirre - Nijkrake 1-1-2025
E. Koemans 1-1-2025

JAARREKENING

De Stichting heeft de jaarrekening 2022 vastgesteld, waarin een overzicht is opgenomen van de opbrengsten uit de verschillende VAC-activiteiten.
Kij hier voor de jaarrekening over 2020
en de jaarrekening 2021.

Restauratie van de Sint Victorkerk is VAC-werk!
Stichting tot behoud van de Sint Victorkerk, Waddinxveen
Giften zijn zeer welkom op bankrekening NL36 ABNA 042 74 71 249